تاثیر منابع مختلف کودی و تراکم کاشت برعملکرد و برخی صفات مورفولوژیک وفیزیولوژیک گیاه آفتابگردان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA06_113

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

بهمنظور بررسی اثر مصرف تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی و تراکم کاشت بر خصوصیات رشدی وفیزیولوژیکی گیاه آفتابگردان آزمایشی به صورت کرتهای خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سالهای زراعی ۹۵-۱۳۹۴ و ۹۶-۱۳۹۵ در استان خوزستان اجرا شد. عامل اصلی تلفیق کود زیستی و شیمیایی با سه سطح ۱۰۰ درصد کود شیمیایی، ۷۵ و ۵۰ درصد تلفیق کود شیمیایی با ۱۰۰ درصد کود زیستی و تراکم بوته در سه سطح ۷۱،۵۷ و ۹۵هزار بوته در هکتار به عنوان عامل فرعی بود. نتایج نشان داد برهمکنش تلفیق کود زیستی و شیمیایی نیتروژن و تراکم بوته تاثیر معنیدار بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیکی داشت .بیشترین عملکرد دانه از تیمار تلفیق ۷۵ درصد کود شیمیایی و زیستی و تراکم ۹۵ هزار بوته حاصل شد که نسبت به تیمار ۷۵ درصد کود شیمیایی و بیولوژیکی و تراکم ۵۷ هزار بوته ۷۵ درصد افزایش نشان داد.برهمکنش تنش رطوبتی و تراکم و کودها بر درصد روغن و شاخص سطح برگ معنیدار شد. در مجموع استفاده از نیتروژن از دو منبع شیمیایی و زیستی در تراکم ۹۵ هزار بوته برای کاهش اثرات تنش رطوبتی بر گیاه آفتابگردان قابل توصیه میباشد.

نویسندگان

حسن رحمانی

مربی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فاطمه نورکی

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران