مقایسه اثربخشی هیپنوتیزم درمانی و طرحواره درمانی بر تقویت ایگو در پیشگیری از طلاق زنان ومردان مورد خیانت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF05_053

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

چکیده مقاله:

زمینه: خیانت زناشویی می تواند پیامدهای عاطفی شدیدی در زوجین ایجادکند. وجود خیانت منجر به تعارضات عمیق، جدایی، طلاق و آسیب ای روانیو اجتماعی دیگر می شود. از جمله رویکردهای درمانی که می تواند آسیبهای روانی و اجتماعی چنین پدیده ای را کاهش دهد، هیپنوتیزم درمانی وطرحواره درمانی است. هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه اثربخشیهیپنوتیزم درمانی و طرحواره درمانی بر تقویت ایگو در پیشگیری از طلاقزنان و مردان مورد خیانت بود. روش: روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی باپیش آزمون و پس آزمون سه گروهی است. جامعه آماری شامل تمامی کلیهزوجین خیانت دیده شهر تهران بودند که به سبب پیامدهای روانشناختیخیانت به مرکز مشاوره روانشناختی (مهرتابان) شهر تهران در نیمه دوم سال۱۴۰۰ مراجعه کرده بودند. به منظور انتخاب نمونه آماری با استفاده از روشنمونه گیری هدفمند، ابتدا ۴۸ نفر انتخاب شده و سپس به صورت تصادفیدر گروه های آزمایش اول و دوم و گروه گواه جایابی شدند (هر گروه ۱۶نفر). افراد در گروه تحت القای هیپنوتیزم، طی ۸ جلسه و در گروه طرحوارهدرمانی در ۲۰ جلسه تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ درمانیرا دریافت ننمود. ابزار پژوهش سیاهه روان شناختی قدرت ایگو استروم وهمکاران ۱۹۹۷ بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس و آزمونتحلیل شدند. یافته ها: SPSS های تعقیبی و با استفاده نرم افزار ۲۲یافته های آماری نشان داد هر دو رویکرد درمانی مورد استفاده در بهبود قدرت ایگو شرکت کنندگان موثر بوده P<۰/۰۵ اما تفاوت بین خود هیپنوتیزم درمانی و طرحواره درمانی در سطح ۰/۰۵ برای قدرت ایگو معنادار نمی باشد. نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی هیپنوتیزم درمانی و طرحوارهدرمانی بر بهبود قدرت ایگو پیشنهاد می شود مراکز مشاوره و کلینیک هایخانواده در مورد همسران خیانت دیده که در معرض پیامدهای روانشناختیخیانت هستند از این دو رویکرد با اولویت مشاوره و روان درمانی گروهیاستفاده کنند

نویسندگان

زهرا افتخار صعادی

استادیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز،ایران.

مهین طلایی زاده

دانشجوی دکترای تخصصی، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاهآزاد اسلامی، اهواز، ایران

علیرضا حیدرئی

دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز،ایران.

رضا جوهری فرد

استادیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز،ایران.