بررسی تاثیر جذابیت کارفرما بر تمایل به ماندن و تمایل به پیشنهاد دادن کارکنان شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 116

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS09_123

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش هدف بررسی تاثیر جذابیت کارفرما بر تمایل به ماندن و تمایل به پیشنهاد دادن کارکنان شهرداریمشهد میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان رسمی شهرداری مشهد به تعداد ۵۲۳نفر بوده است و پرسشنامه ها بین ۲۲۱نفر از کارکنان که به عنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده بودند به شیوهنمونه گیری در دسترس توزیع شد. برای بررسی روابط بین متغیرها از مدل استیون و همکاران((۲۰۲۲ و پرسشنامه۲۱سوالی آن استفاده گردیده است. در این تحقیق برای سنجش روایی از روایی صوری و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ استفاده و مورد تایید قرار گرفت. همچنین در این پژوهش از روشهای آمار توصیفی” تنظیم جدول داده-ها، رسم نمودارها، محاسبه ی میانگین، انحراف استاندارد“ استفاده شد. در بخش استنباطهای آماری از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پیالاس استفاده شده است. که نتایج حاصل از آن نشان میدهد؛ ارزش نوآوری بر تمایل به ماندن کارکنان شهرداری مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد. ارزش اقتصادی، توسعه، اجتماعی، بکارگیری و نوآوری بر تمایل به ماندن کارکنان شهرداری مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد. و همچنین ارزش اقتصادی، توسعه، اجتماعی، بکارگیری و نوآوری بر تمایل به پیشنهاد دادن کارکنان شهرداری مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

وجیهه هوشیار

استادیار موسسه آموزش عالی عطار

سیدمحسن موسویان

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی عطار