بررسی اثر بخشی نظام کنترل داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن بر فرایند حسابرسی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 221

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS09_119

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی نظام کنترل داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن بر فرایند حسابرسی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی میباشد. در این تحقیق برای انتخاب حجم نمونه از روش تمام شماری استفاده شد و ۸۶ نفر به عنوان حجم نمونهانتخاب شد و از روش نمونه گیری استفاده نشد. در این تحقیق جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمونکولموگروف - اسمیرنوف استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی(رگرسیون تک متغیره و چند متغیره) به وسیله نرم افزار SPSS صورت گرفت. پژوهش حاضر نشان داد که اثربخشی نظام کنترل داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن بر فرایند حسابرسی تاثیر معنیداری دارد. همچنین همه ابعاد نظام کنترل داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن بر فرایند حسابرسی تاثیر معنیداری دارد. نتایج میزان اثرگذاری ابعاد اثربخشی نظام کنترل داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل بر فرایند حسابرسی در دستگاه های اجرایی ا نشان میدهد که از بین ابعاد متغیر مستقل که در معادله رگرسیون وارد شده اند، متغیر محیط کنترلی بیشتریناثر را بر فرایند حسابرسی در دستگاه های اجرایی داشته است و متغیر مدیریت ریسک کمترین اثر را بر روی فرایند حسابرسی در دستگاه های اجرایی داشته است.

کلیدواژه ها:

اثربخشی نظام کنترل داخلی ، فرایند حسابرسی ، دستگاه های اجرایی.

نویسندگان

محسن احمدی

گروه حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

سیدعلی میری

گروه حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.