بررسی نگرش معلمان به آموزش الکترونیکی در مدارس غیرانتفاعی (موردمطالعه دبستان هوش برتر شهرستان دورود)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCONF08_192

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

فناوری آموزش یا بادگیری الکترونیکی» شامل محیطی های آموزشی و بادگیری برای آموزش مجازی به افراد می باشد. هدف ازانجام پژوهش حاضر بررسی نگرش معلمان به آموزش الکترونیکی در مدارس غیرانتفاعی بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدفکاربردی و از حیث روش پژوهش توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کارکنان مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی هوشبرتر شهرستان دورود به تعداد ۷ نفر بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه با ۶ متغیر (احساس خود کامیابی،احساس رغبت، احساس مفیدبودن، قصد به کارگیری یادگیری الکترونیکی، احساس رضایتمندی از نظام و آموزش هایچندرسانه ای) بوده است. پایای پرسش نامه از طریق الفای کرونباخ ۰/۸۸ به دست آمد که قابل قبول می باشد. برای بررسی نگرشکارکنان نسبت به آموزش الکترونیکی از آزمون نمره گذاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش کارکنان نسبت بهآموزش الکترونیکی در حد خوبی می باشد.

نویسندگان

علی بهلولی

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران