طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن پهن باند برای نفوذ به زمین برای کاربرد مین یابی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCONF08_024

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش یکت آنتن فراپهن باند از نوع ویوالدی آنتی پودال برای بسک رادار نفوذ زمین در کاربرد تشخیص و مکان یابیمین های ضدنفر و ضدخودروی دفن شده با استفاده از تصویربرداری فرایهن باند طراحی و ساخته شده است. آنتن طراحی شده دراین بایان نامه از نوع فیبر مدارچایی است و برای ساخت آنتن از زیرلابه ی Ro۰۴۰۰۳ استفاده شده که این انتخاب براساس ضرورتکم تلف بودن زیرلایه ی آنتن، صورت گرفته است. خصوصیات انواع مین های ضدخودرو و ضدنفر بررسی شدند و چند نمونه ازهرکدام با اولویت غیرفلزی بودن انتخاب شدند و مدل سه بعدی آن ها تهیه گردید. سپس با استفاده از مدل سه بعدی، سطح مقطعراداری هر کدام در فرکانس ها و زوابای مختلف محاسبه گردید. با توجه به سطح مقطع راداری مین های انتخابی بهترین فرکانس وزاویه برای تشخیص هر کدام به دست آمد. بهترین بازه ی فر کانسی که تمام مین ها را پوشش دهد برابر ۱ تا ۸ گیگاهر تز مشخص شد.پس از طراحی آنتن، نتایج شبیه سازی از قبیل الگوهای تشعشعی, پاسخ فر کانسی تلفات بازگشتی, ضریب فیدیلیتی و راندامان آنتنمحاسبه و ارائه گردید. بیان گردید که سطح قابل قبول ضربب فدبلیتی برای آنتن های فراپهن باند بالاتر از ۰.۹ است که مقدارضریب فیدبلیتی بالاتر از ۰.۹۴در صفحات E و H در زوابای کافی نشان از مناسب بودن آنتن برای کاربرد تصویر برداری می دهد.برای شبیه سازی عملیات تشخیص مین یک محیط آلوده به مین شبیه سازی شد و مین های انتخاب شده درون آن قرار داده شد.سپس عملیات تصویر برداری برای هر کدام با استفاده از آنتن طراحی شده انجام شد و داده های به دست آمده از عملیاتتصو بربرداری توسط یک نرم افزار پردازش داده های رادار نفوذ زمین به نام RGPR مورد پس پردازش قرار گرفت و تصاویر نهاییتشکیل شده از مین ارائه گردید. برای صحت سنجی نتایح شبیه سازی، آنتن پیشنهادی ساخته شد و الگوهای تشعشی و پاسخ فرکانسیتلفات با زگشتی اندازه گیری شده با مقادیر شبیه سازی شده مطابقت داده شد. مشاهده کردید که نتایچ شبیه سازی و اندازه گیری ازتطابق بسیار بالایی بر خوردارند که این امر حاکی از دقت بسیار بالای شبیه سازی و ساخت است.

کلیدواژه ها:

رادار نفوذ زمین ، آنتن فرا پهن باند ، آنتن ویوالدی آنتی پودال ، مین یابی ، تصویربرداری مایکرویو

نویسندگان

سیدعلیرضا شواکندی

گروه برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سیدحمید خاتمی

گروه برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، تهران، ایران

کیوان فرورقی

گروه برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا ن، ایرا ن

زهرا اطلس باف

گروه برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا ن، ایرا ن