اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA07_671

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی بوده است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ساری تشکیل دادند. به صورت در دسترس انتخاب شده است، تعداد ۲۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که ۱۴ نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و ۱۴ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اضطراب تحصیلی بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که که میانگین نمرات اضطراب تحصیلی دانش آموزان در پس آزمون گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون معنادار بوده است. بنابراین نتایج نشان داد موسیقی درمانی بر اضطراب تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر دارد.

نویسندگان

مسعود آتشبار

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه امینی بهنمیر

محمد آهنگر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه امینی بهنمیر

ناصر خان باباپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شفق تنکابن