الزامات مدل سازی شکستگی مخزن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 270

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NPGC04_097

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

چکیده مقاله:

شبکه شکاف های طبیعی در تعیین رفتار هیدرولیکی مخازن نفت و گاز بسیار اهمیت دارند. شناخت صحیح شکاف ها دربرنامه های تولید و توسعه میادین نفت، به ویژه در مخازن کربناته حائز اهمیت است. سازند آسماری (الیگوسن- اوایل میوسن)مخزن بسیار مهمی در میادین نفتی زاگرس در فروافتادگی دزفول جنوب غرب ایران است. مخازن کربناته سازند آسماری بهوسیله ماتریکس با تراوایی کم شناخته می شوند و تراوایی در آن ها وابسته به رخداد شکستگی های باز است. یکی از مشکلاتاصلی در شبیه سازی مخازن کربناته دارای شکستگی، ت عیین مقدار تراوایی حاصل از شکستگی و در نتیجه پیش بینی نرختولید از لایه های مختلف است. بدین منظور پیش بینی و شناخت توزیع شکس تگی ها در مخزن از اهمیت ویژه ای برخورداراست. در این مقا له نتایج بخشی از پروژه سه ساله مربوط به مطالعه کنسرسیوم ازدیاد برداشت سازند آسماری ۳۸ میدان نفتیاست و سعی شده است عوامل مختلف تاثیرگذار در میزان شدت شکستگی در مخزن شامل نوع لیتولوژی، بافت سنگ، ضخامتلایه، مقدار تخلخل و موقعیت لایه بررسی شده و روش بدست آوردن ارتباط این عوامل با استفاده از مغزه ها و رخنمون هایصحرایی نشان داده شده است.

نویسندگان

سیدعلی معلمی

استادیار پژوهشی بازنشسته شرکت ملی نفت