بررسی نقش و جایگاه دیوارنگاری در هنرهای اسلامی دوره صفویه (نمونه مطالعاتی دیوارنگارههای کاخ چهل ستون اصفهان با مضمون مجالس بزم)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 152

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_1361

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

دیوارنگاری صرفا یک تزیین محسوب نمی شود بلکه رابطه بین اثر دیواری با محیط ، معماری و مخاطب به عنوان عوامل ارزشگذار در دیوارنگاری موردنظر بوده است در این پژوهش دیوارنگاری به عنوان منبعی برای شناسایی زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و تاریخی زمان خود و انتقال این میراث به دورههای بعدی معرفی می شود در این تحقیق ، به جایگاه دیوارنگاری در معماری اسلامی پرداخته می شود. با توجه به اینکه کاخ چهل ستون آثار ارزشمندی از این هنر را در دوره صفویه در خود جای داده است به عنوان نمونه مطالعاتی موردبررسی قرار می گیرد در این پژوهش دیوارنگارههای با موضوع مجالس بزم موردبررسی قرار می گیرند. روش تحقیق در این پژوهش با استفاده از نوع روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی و مستندات مکتوب بر اساس موضوع پژوهش و مفاهیم مرتبط استوار و با تجزیه وتحلیل دادههای اطلاعات، استخراج گردیده است ؛ بنابراین نتایج حاصل نشان می دهد دیوارنگارههای کاخ چهل ستون بازتابی از جهانبینی حاکم در دوره صفویه بوده و آنچه رسالت یک هنر می باشد را به خوبی ایفا می نماید بنابراین دیوارنگاری تنها یک تزیین نمی باشد بلکه هنری گویا از عهد و زمان خود می باشد که با مخاطب ارتباط برقرار کرده و علاوه بر آن میراثی گرانبها از فرهنگ و هویت ایران می باشد.

نویسندگان

نوشین شرف دین

دانشجوی دکتری معماری ، گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

شهرام تقی پور

استادیار گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران