بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری و توسعه محصولات جدید بیمه ای (مورد مطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 661

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL09_004

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

رویکردهای مدیریت و تفکر استراتژ یک، به مدیران کمک میکند تا در شرایط رقابتی به خوبی فرصت ها را تشخیص داده و از آنها بهره برداری کنند و در نقطه مقابل با شناسایی و اجتناب از تهدیدات، تبعات منفی آن بر روی سازمان را به حداقل ممکن کاهش دهند. بقا و رشد در محیط رقابتی در گروی استراتژی اثر بخش سازمان است . این پژوهش به بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری ، خلق و توسعه محصولات جدید بیمهای در شرکت بیمه پاسارگاد پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان تاثیرگذاری تفکر استراتژیک بر نوآوری و خلق و توسعه محصولات جدید بیمه ای می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران ، کارشناسان و نمایندگان بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد در شهر تهران به تعداد ۱۹۰ نفر می باشد. بر ای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه موردبررسی در این پژوهش برابر با ۱۲۶ نفر می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش ، پرسشنامه استاندارد می باشد. که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفکر استراتژیک و ابعاد آن (چشم انداز سیستمی، تمرکز بر قصد، فرصت طلبی هوشمند، تفکر در زمان و تفکر فرض یه محور) بر نوآوری و خلق و توسعه محصولات جدید بیمه ای در شرکت بیمه پاسارگاد تاثیر مثبت و معنیدار دارد .

کلیدواژه ها:

بیمه ، نوآوری ، تفکر استراتژیک ، شرکت بیمه پاسارگاد ، خلق و توسعه محصولات و خدمات جدید

نویسندگان

هدیه ولی زاده

مدیر بیمه های عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد، ایران،تهران

مهران حسنخانی

دانشجوی دوره دکتری مدیریت حرفه ای بیمه شرکت بیمه پاسارگاد ایران،تهران

محسن حسنخانی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرکت بیمه آسیا ایران،تهران

،علیرضا شمس

کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی شرکت بیمه پاسارگاد ایران،تهران