بررسی اثرمیکروسیلیس ودوام بتن حاوی متاکائولن درکربناتاسیون بتن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 155

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEE02_004

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

استفاده روزافزون ازسازه های بتن مسلح وعدم توجه مطلوب به مسئله پایایی این سازه هاباعث شده است کهامروزه شاهدآن باشیم که سازه های بتن مسلح اجراشده عمرمفیدکمتری نسبت به عمرطراحی داشته باشند.اینامر باعث شده تاسالیانه هزینه های بسیار زیادی جهت تعمیرونگهداری این قبیل سازه هاصرف شود.ازجملهعوامل مهم در بحث تخریب سازه های بتن مسلح، بحث خوردگی آرماتورهای دربتن می باشد.بطورکلیخوردگی آرماتوردراثردوعامل نفوذیون کلر ووقوع پدیده کربناتاسیون ایجاد می شود مهم ترین افزودنی مورداستفاده درکشور میکروسیلیس می باشد در عین حال با توجه به گسترش استفاده از پوزولان ها در سطح دنیابررسی عملکردپوزولان های جایگزین نظیرمتاکائولن اهمیت خاصی پیداکرده است.باانجام آزمایش های مقاومتفشاری وجذب آب و حجم حفرات وجذب آب مویینه ومقاومت الکتریکی ونتایج به دست آمده ازاین آزمایشهانشان می دهدکه متاکائولن دربهبودپارامتر های دوام بتن بهتر از میکروسیلیس عمل کرده است و می توان ازمتاکائولن برای مقاومت در مقابل فرایند کربناتاسیون بهره برد

نویسندگان

زهره حیدری

دانشجو کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور