طراحی مدل ارزیابی ریسک زنجیره تامین سازمان های حمل ونقل دریایی استفاده از روش بهترین بدترین (BWM)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 132

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ONFNASHR02_025

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در دنیای امروز صنایع مختلف و سازمان ها به شدت تحت تاثیر ریسک های زیادی قرار دارد که صنعت حمل و نقل به ویژه سازمان های حمل و نقل دریایی از این قاعده مستثنی نیست. جایگاه و تاثیر مطالعات و ارزیابی ریسک بر موفقیت سازمان ها موضوعی اثبات شده و غیرقابل کتمان است. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی ریسک زنجیره تامین سازمان های حمل ونقل دریایی با استفاده از روش بهترین بدترین (BWM) می باشد. در این پژوهش ابتدا ریسک های زنجیره تامین سازمان های حمل ونقل دریایی شناسایی شده و سپس با استفاده از روش دلفی غربالگری و به تایید خبرگان رسیدند و در ادامه با استفاده از روش بهترین بدترین، به محاسبه وزن و اولویت ریسک های پژوهش پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که ۲۱ ریسک در ۶ بعد بر زنجیره تامین سازمان های حمل و نقل دریایی تاثیرگذار هستند در بین ریسک های اصلی، ریسک ناشی از عامل فنی با وزن ۰.۳۷ رتبه اول و ریسک ناشی ازعامل انسانی با وزن ۰.۲۳۶ رتبه دوم را کسب کرده است.همچنین در بین زیر ریسک های پژوهش، ریسک انتقال با وزن ۰.۴۷، ریسک بهره وری عملیات تولید با وزن ۰.۵۹، ریسک به موقع بودن خروج و ورود بندر با وزن ۰.۵۹۸، ریسک خطای انسانی ناشی از تعمیر و نگهداری کنترل از راه دور با وزن ۰.۶۱۵، ریسک شکست به دلیل آب و هوای سنگین ۰.۴۵، ریسک مشکل نبود ابزار با وزن ۰.۵۲۴ در هر دسته رتبه اول را به دست آورده اند.همچنین رتبه بندی نهایی ریسک ها نشان داد ریسک مشکل نبود ابزار و ریسک خطای انسانی ناشی از تعمیر و نگهداری کنترل از راه دور با به ترتیب وزن نهایی ۰.۱۹۴ و ۰.۱۴۵ رتبه اول و دوم را در بین ریسک ها درا هستند و ریسکهای مشکل برق کشتی، به موقع بودن خروج و ورود بندر و طراحی ضعیف برنامه مرکز کنترل از راه دور به ترتیب با وزن نهایی ۰.۰۹۳، ۰.۰۷۲ و ۰.۰۶۳ رتبه سوم تا پنجم را از لحاظ اولویت در بین ریسک ها دارند

کلیدواژه ها:

ارزیابی ریسک ، سازمان های حمل ونقل دریایی ، زنجیره تامین سازمان های حمل ونقل دریایی ، روش بهترین بدترین (BWM)

نویسندگان

مسعود علیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

حسین اقبالی

استادیار گروه صنایع، دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی

بهزاد ملکی ویشکایی

استادیار گروه صنایع، دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی