CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارائه مدل ارزش آفرینی در شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران : عوامل راهبردی درمحیط درونی و بیرونی

عنوان مقاله: ارائه مدل ارزش آفرینی در شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران : عوامل راهبردی درمحیط درونی و بیرونی
شناسه ملی مقاله: JR_ISSK-6-23_008
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا منجم - دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، واحدقزوین، دانشگاه آزاد اسلامی
فرزین رضایی - دانشیار، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، ؛ نویسنده مسئول
اکبر عالم تبریز - . استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی،

خلاصه مقاله:
امروزه با توجه به افزایش رقابت جهانی و عدم اطمینان محیطی، موفقیت شرکت ها منوط به ایجاد ارزش برای ذینفعان خصوصا سهامداران و خلق ثروت برای آنان است و این موضوع تنها در سایه تحلیل عوامل راهبردی در محیط درونی و بیرونی امکان پذیر است؛ از طرف دیگر،  اهمیت ارزش آفرینی برای شرکت های کوچک و متوسط با توجه به اهداف پایداری بلندمدت آنها دوچندان است. تحقیق حاضر از لحاظ نوع، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، پژوهشی توصیفی همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان، کارشناسان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط است. جهت تایید روایی پرسشنامه از  نظرات خبرگان و تعیین  پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال.اس انجام شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که ۵ فرضیه تحقیق حاضر در سطح ۹۵% تایید شده و معنی دار هستند. بیشترین ضریب مسیر مرتبط به تاثیر ارزش آفرینی بر حداکثری ثروت سهامداران با ۹۸۱/۰ است.

کلمات کلیدی:
ارزش آفرینی, عوامل راهبردی درونی, عوامل راهبردی بیرونی, شرکت های کوچک و متوسط

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1607038/