بررسی اثربخشی ارائه شبکه ای اطلاعات در مقایسه با ارائه خطی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی در شهرستان بیجار سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 89

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH01_499

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1401

چکیده مقاله:

یکی از علل درک ضعیف فراگیران از محتوا ، استفاده از شیوه های خطی برای ارائه محتوا توسط سخنران است. ارائه اطلاعات از طریق نرم افزار PowerPoint واجد چنین ویژگی است. در این پژوهش به مقایسه اثر بخشی روش شبکه ای ارائه اطلاعات و نرم افزار Mind Mapper در مقایسه با ارائه خطی و نرم افزار PowerPoint پرداخته شده است. یادداری، درک و کاربست مطالب آموخته شده به عنوان معیار های شناختی پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شدند. طرح پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و با گروه های مقایسه بود. آزمودنی های این پژوهش ۱۱۰ نفر از دانش آموزان ششم ابتدایی مدارس پسرانه بیجار بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش بازده های شناختی فراگیران از یک آزمون پیشرفت تحصیلی علوم تجربی ششم ابتدایی استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که استفاده از نرم افزار Mind Mapper به عنوان نماینده ارائه شبکه ای اطلاعات در مقایسه با نرم افزار PowerPoint به عنوان نماینده شیوه خطی ارائه اطلاعات تاثیر برتر معناداری بر یک شاخص شناختی ( یادداری) دارد.

کلیدواژه ها:

ارائه خطی ، ارائه شبکه ای ، نرم افزارهای ارائه اطلاعات ، نقشه مفهومی

نویسندگان

نسرین اشرلو

کارشناسی ارشد مدیریت امور مالی محل خدمت آموزش و پرورش بیجار