چگونگی ارتباط مشارکت شهروندان در فضای سبز شهری (مطالعه موردی :منطقه دو شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_019

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

یکی از دغدغه های مدیران شهری، رضایت شهروندان از خدمات شهری و حس هویت و تعلق در شهر هست.پژوهش ها نشان می دهد بهترین راه جهت افزایش حس تعلق و رضایت شهروندان، مشارکت دادن آن ها در مدیریت شهریهست. مشارکت یکی از مفاهیم عمده و اصلی توسعه پایدار به شمار می رود، ازاین رو مدیران شهری همواره سعی کرده اند تا باجلب مشارکت مردمی، به اهداف خود در زمینه مدیریت بهینه شهر به بهترین نحو ممکن نائل آیند. منظور از مشارکت یکمشارکت همه جانبه هست تا شهروندان بتوانند در تمام زمینه های مربوط به شهر خود فعالیت نموده. برای مشارکت شهروندانو به مشارکت کشاندن شهروندان در امور شهر تا به امروز الگوهای متفاوتی ارائه گردیده است که هر الگو در کار محاسن، فوایدو کارکردی دارد کاه دارای نواقص و ایراداتی نیز هست. با توجه به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهر، ب در اینپژوهش با هدف تحلیل نقش آگاهی از حقوق شهری بر مشارکت شهروندان در نگهداری از تجهیزات و گیاهان فضای سبزبوستان ها بین ساکنان منطقه دو شهرداری شیراز صورت پذیرفت. داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و پیمایشیگردآوری شده است. حجم نمونه این مطالعه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۳ نفر برآورد گردد و واحد پژوهش در این تحقیقفرد می باشد. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از آزمون های آمارتوصیفی و استنباطی از جمله آزمونهمبستگی و .. با به کارگیری نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در این منطقه سطح آگاهی ساکنان منطقه دو رابطه معنی دار مثبت بین میزان آگاهی از حقوق شهری و مشارکت فعال آنها باپویایی و سرسبزی فضای سبز منطقه دارد. به این معنی که هر چه میزان آگاهی ساکنان از حقوق و وظایف آنها در رابطه بافضای سبز شهری بیشتر باشد، مشارکت فعال تری و موثرتری برای نگهداری و حفاظت از فضای سبز دارند. همچنین نتایجتحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت معنی دار بین میزان آگاهی ساکنان از وظایف و حقوق شهروندی در نگهداری و حفاظت ازفضای سبز و متغیرهای جنسیت، سن، مدت اقامت، سطح تحصیلات، میزان استفاده از فضای سبز و عدم وجود رابطه معنیدار بین دو متغیر تاهل بودن ساکنان با مشارکت فعال در فعالیت ها و پروژه های شهرداری است.

کلیدواژه ها:

شیراز ، حقوق شهری فضای سبز ، مشارکت شهروندی ، منطقه دو ، شهروندی فعال فضای سبز

نویسندگان

حسین عزیزی

کارشناس درآمد سازمان ساماندهی مشاغل شهری و ... ، شهرداری شیراز

قهرمان روستا

کارشناس فنی و شهرسازی منطقه یازده، شهرداری شیراز

علی اصغر چمن پرورحقیقی حقیقی

کارشناس فنی سازمان سیما و منظر شهری ، شهرداری شیراز