ارزیابی تناسب توزیع مکانی انواع المان های شهری در تقویت زیبا شناختی سیمای شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_001

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با اهدف شناسایی المان های زیباشناختی، کمیت و کیفیت انواع آنها در زیبا سازی و هویت بخشی به سطح منطقهشهری با بکارگیری قابلیت GIS (سامانه اطلاعات جغرافیایی) صورت پذیرفت. در این مطالعه منطقه یازده شهرداری شیراز بعنوان جامعه هدف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. شیوه گردآوری اطلاعات ، تحلیلی- میدانی و با استفاده از ابزار ها ی مثل دستگاه GIS،اسناد و سوابق المان های زیباشناختی بوده است. در این ارزیابی ۲۵ المان شهری در محدوده منطقه یازده شناسایی شد که به همراهمشخصات توصیفی و کیفی آنها بانک اطلاعات مکان محور المان های حجمی شهر تهیه گردید. در مرحله پایانی این پژوهش چگونگیانواع المان ها در سطح منطقه مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفت. پراکنش و نوع المان های شهری در منطقه مورد مطالعه نشان از عدمتوزیع همگن و متناسب آنها دارد. ۸ درصد از المان ها منطقه از نوع المان های نمایشی است. ۱۲ درصد المان ها از نوع بیانی است. ۵۶درصد المان های منطقه المان های عاملکردی هستند و ۲۴ درصد المان ها هم بصور تلفیقی از دو نوع المان (نمایش- بیانی) می باشد.با توجه به نتایج این پژوهش برای رسیدن به حد مطلوب در سطح منطقه به ایجاد عوامل هویت بخش شهری و حذف عوامل ایجاد بیهویتی، ایجاد اجزا و عاناصر نمادین و نشانه های آشنای معماری شهری در ساخت المان نیاز است. در جمع اوری، ثبت داده ها ، تحلیلآماری و تهیه نقشه از نرم افزار Arc GIS استفاده شده است و این موضوع نشان می دهد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)ابزارهای کاربردی است که در صورت تحقق، بهره وری و کارکرد بهینه، می تواند بهبود مطلوبتر خدمات زیباسازی را به همراه داشته باشد. سیستماطلاعات جغرافیایی (GIS) با مدیریت اطلاعات شهری، پشتیبان بسیار مطمئنی برای تصمیم گیری، غنی سازی و به روز کردن مشخصات کمی و کیفی المان های حجمی یا زیباشناختی شهری است.

کلیدواژه ها:

المان های حجمی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، منطقه یازده شهرداری شیراز ، پایگاه داده های مکانی

نویسندگان

قهرمان روستایی

کارشناس فنی و شهرسازی منطقه یازده، شهرداری شیراز

پژمان کاووسی

کارشناس آمار (۴) معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی،شهرداری شیراز

رویا باقرزاده

کارشناس برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی، شهرداری شیراز