تاثیر کوچینگ بهداشتی بر بهبود کیفیت خواب زنان باردار دارای اضافه وزن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 83

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NMCONF01_012

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

کیفیت پایین خواب یکی از مشکلات شایع در زنان دارای اضافه وزن است. برخی از مطالعات نشان داده اند که کوچینگ بهداشتیبه طور قابل توجهی عوامل سبک زندگی را بهبود می بخشد. هدف از این مطالعه نیمه تجربی، بررسی تاثیر کوچینگ بهداشتی بربهبود کیفیت خواب زنان باردار دارای اضافه وزن بود. این پژوهش بر روی ۶۰ زن باردار دارای اضافه وزن با سن حاملگی ۱۲ تا ۱۴هفته در شهرستان بابل انجام شد. زنان به طور تصادفی در دو گروه (کوچینگ بهداشتی و کنترل) قرار گرفتند. برای گروه کوچینگبهداشتی ، ۴ جلسه کوچ تلفنی در هفته های ۲۲ - ۲۰ - ۱۸ - ۱۶ بارداری برگزار شد و گروه کنترل فقط مراقبت های معمول دورانبارداری را دریافت کردند. کیفیت خواب با استفاده از شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ از سه ماهه اول تا هفته های ۳۶ - ۳۴ اندازهگیری شد. تفاوت میانگین کیفیت کلی خواب بین دو گروه (۴۱ / ۲- با فاصله اطمینان ۹۵ :% ۹۵ / ۰- تا ۸۶ / ۳- و P-value=۰/۰۰۲)در هفته های ۳۶ - ۳۴ بود. در بین مولفه های کیفیت خواب، تفاوت معنیداری در کیفیت ذهنی خواب، تاخیر در به خواب رفتن واختلالات عملکردی روزانه بین دو گروه پس از مداخله مشاهده شد. نتایج این تحقیق تایید کرد که می توان از کوچینگ بهداشتیبرای بهبود کیفیت خواب زنان باردار استفاده کرد.

نویسندگان

فاطمه محمدیان

دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

آقاجانی دلاور

استاد گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

صدیقه اسماعیل زاده

استاد گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

مریم عبداله زاده دلاور

پژوهشگر غیرهیئت علمی