تعیین رابطه مهارت های زندگی با سازگاری و شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 162

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH01_398

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه ، تعیین رابطه مهارت های زندگی با سازگاری اجتماعی و شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود. جامعه آماری در مطالعه حاضر، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (۲۱۰۰۰ نفر) بودند و بر اساس جدول مورگان ۳۷۸ نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری طبقه ای بود. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. روایی پرسشنامه با تایید نهایی خبرگان و پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ که برای هر سه پرسشنامه بیشتر از ۷۰/۰ بود مورد تایید قرار گرفت . در روش انجام پژوهش از روش تحقیق کاربردی، توصیفی و همبستگی استفاده شد. دادههای به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین مهارت های زندگی با سازگاری اجتماعی و شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز رابطه معناداری برقرار بود. همچنین رابطه بین ابعاد مهارت های زندگی با سازگاری اجتماعی و شادکامی نیز مورد تایید قرار گرفت .

کلیدواژه ها:

مهارت های زندگی ، سازگاری اجتماعی ، شادکامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نویسندگان

یلدا خلقی خسروشاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

اسما حمیدی خسروشاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

معصومه سیدعلیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز