ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: کارکنان جهاد کشاورزی استان اصفهان)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 158

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF02_097

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

امروزه سازمانها در محیطی بسیار پویا فعالیت می کنند، این پویا یی سازمانها را مجبور کرده است تا خود را با شرایط محیطیو خدمات در حال تغییر، سازگار کنند. همراه با این پویایی ها، روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان نیز تغییر کرده اند. ارزیابیعملکرد کارکنان سازمان به نحو شایسته به عنوان یکی از کارکردهای ویژه مدیریت محسوب می شود. در حال حاضر ارزیابیعملکرد کارکنان بهعنوان شاخه ای مستقل و در حال توسعه علم مدیریت نوین، در نظر گرفته می شود. برای ارزیابی عملکردکارکنان شناسایی و تعریف شاخص های ارزیابی عملکرد ضروری است؛ از طرفی شاخص های عملکرد به دو دسته شاخص-های کمی و کیفی تقسیم می شوند. با توجه به اینکه کاربرد شاخصهای کیفی قابل سنجش در ارزیابی عملکرد کارکنانبه راحتی شاخص های کمی نیست، بنابراین ارزیابی عملکرد کارکنان نیز به درستی انجام نمی شود. در حال حاضر برایرتبه بندی شاخص های کیفی عمدتا از روشهای توصیفی و قضاوتی استفاده میشود. این گونه روشها الزاما به درستینمی توانند عملکرد کارکنان سازمانها را تشریح کنند . بنابراین استفاده از منطق فازی برای رفع ابهام می تواند بسیار مفیدباشد. این پژوهش امکان استفاده از روش منطق فازی در ارزیابی هر چه بهتر عملکرد کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استاناصفهان را در بخش خدمات مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. نتای ج نشان میدهد که ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده ازمنطق فازی، روشی ارزشمند و تعمیم پذیر در مقوله ارزیابی عملکرد کارکنان به شمار می آید.

نویسندگان

محمد زارعی محمودآبادی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی. دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه میبد. میبد. ایران

رضا نوروزی آورگانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه میبد. میبد. ایران

عمار زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد. میبد. ایران