بررسی پتانسیل چند ماده ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 248

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESI-30-2_001

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق، محیط های غذایی گندم، آرد گندم، سبوس گندم، آرد برنج، سبوس برنج، شلتوک برنج، ارزن و آرد ذرت در قالب یک طرح کاملا تصادفی برای تولید کنیدی های هوایی جدایه های Beauveria bassiana EUT۱۰۵ وB. bassiana EUT۱۱۶ به روش سامانه ی دو فازی مایع- جامد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در هر دو جدایه بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد. سبوس گندم با میانگین تولید ۱۰۱۰ × ۳/۲ و شلتوک برنج با میانگین تولید ۱۰۹ × ۵/۱ کنیدی به ازای هر گرم محیط غذایی برای جدایه ی B. bassiana EUT۱۰۵، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید کنیدی را داشتند. برای جدایه ی B. bassiana EUT۱۱۶، سبوس گندم و ارزن با میانگین تولید ۱۰۹ × ۱/۶ و ۱۰۸ × ۸ کنیدی به ازای هر گرم محیط غذایی، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید کنیدی را به خود اختصاص دادند. در گام بعدی، ملاس چغندرقند و آب پنیر در مقادیر مختلف به عنوان مکمل های غذایی به محیط های ساده فوق افزوده شد. نتایج تجزیه ی واریانس داده های این مرحله نیز نشان داد که در هر دو جدایه بین تیمار ها اختلاف معنی داری وجود دارد و افزودن آب پنیر موجب افزایش تولید شده ولی افزودن ملاس در تولید کنیدی در مقایسه با محیط های شاهد، تغییر معنی داری ندارد. بیشترین و کمترین تولید کنیدی برای جدایه های B. bassiana EUT۱۰۵ و B. bassiana EUT۱۱۶، به ترتیب مربوط به سبوس گندم همراه با آب پنیر با میانگین تولید ۱۰۱۰ × ۵ و ۱۰۱۰ × ۶/۴، و آرد برنج همراه با ملاس با میانگین تولید۱۰۸ × ۵/۱ و ۱۰۸ × ۶ کنیدی در هر گرم محیط غذایی بود.