ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMST-15-2_011

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق، به منظور ایجاد تصاویر حرارتی سطح آب (SST) خلیج فارس از تصاویر سنجنده MODIS (اسپکترورادیومتر تصویر بردار با قدرت تفکیک متوسط) که بر روی ماهواره آکوا (EOS AM-۱) قرار دارد، استفاده شده است. از نرم افزار Matlab جهت استخراج ماتریس حاوی اطلاعات تصاویر ماهواره ای و نرم افزار GIS جهت تبدیل ماتریس به دست آمده به نقشه های دمای سطحی آب دریا در خلیج فارس، استفاده شده است. ۴۸ تصویر از سال های ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۲و ۲۰۱۳ انتخاب گردیدند که در نهایت ضرایب همبستگی به ترتیب ۷۵/۰ ، ۸۶/۰ ، ۸۹/۰ و ۷۵/۰ به دست آمدند. همچنین ضرایب تعیین به ترتیب ۸۶/۰ ، ۹۰/۰ ، ۹۴/۰ و ۸۶/۰ به دست آمدند. در نهایت برای سال های ۲۰۰۹،۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ با در نظر گرفتن دمای باند ۳۱، اختلاف دمایی باندهای ۳۱ و ۳۲ و زاویه ی سنجنده به عنوان عوامل مستقل و دمای بویه به عنوان عامل وابسته، با استفاده از نرم افزار SPSS ضرایب الگوریتم جهانی برای خلیج فارس کالیبره گردیده شد. جهت آزمون صحت الگوریتم پیشنهادی، مجددا دمای سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره ای سال ۲۰۱۳ محاسبه گردیده شد که ضریب همبستگی ۹۶/۰ و ضریب تعیین ۹۴/۰ حاصل شد. همچنین تغییرات دمایی در خلیج فارس در ارتباط با عمق آب بررسی گردیده است. با بررسی انجام گرفته مشخص شد که به غیر از عمق عوامل دیگری مانند جریانات دریایی و عرض جغرافیایی نیز در این امر دخیل هستند اما به هر صورت میزان تغییرات دمایی به خصوص در عرض های شمالی و مرکزی با عمق آب رابطه ای معکوس را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

satellite images ، MODIS Sensor ، sea surface temperature ، Depth and and Persian Gulf

نویسندگان

خسرو فاضل پور

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

علی دادالهی سهراب

هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه خرمشهر

هیوا علمی زاده

هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه خرمشهر

حسین محمد عسگری

هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه خرمشهر

سید حسین خزاعی

هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه خرمشهر