شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی مطالعه موردی دانشجویان دانشکده مدیریت موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 576

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMEI04_028

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی مطالعه موردی دانشجویان دانشکده مدیریت موسسه آموزش عالی روزبهان ساری پرداخته شد. برای این منظور اثر متغیرهای مهارت شناخت فرصت های بازار و توسعه محصول جدید، مهارت ایجاد محیط نوآورانه، مهارت ایجاد رابطه با سرمایه گذاران، مهارت شناسایی هدف اصلی، مهارت رویارویی با چالش های غیرمنتظره و مهارت توسعه منابع انسانی با تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت موسسه آموزش عالی روزبهان مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- پیمایشی قرار دارد که برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار لیزرل (معادلات ساختاری) بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت موسسه آموزش عالی روزبهان ساری می باشد که تعداد ۵۰۰ نفر در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد ۲۱۷ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده های کمی و کیفی از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد در مجموع خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت موسسه آموزش عالی روزبهان ساری با سطح معنی داری ۳/۴۴ اثر معناداری دارد.

نویسندگان

رقیه صفایی راد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران

بردیا بهنیا

استادیار گروه مدیریت دانشگاه روزبهان، ساری، ایران