بررسی رابطه شاخص های عملکرد سازمانی بر بهبود خلاقیت شغلی کارکنان :مطالعهموردی کارکنان شهرداری گچساران و یاسوج

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 212

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA18_056

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

چکیده مقاله:

خلاقیت موضوع بسیار وسیعی میباشد و چنانچه با تمهیداتی شرایط افزایش این فرایند در میان پرسنل شهرداری گچساران ویاسوج فراهم شود، تاثیر بسزایی در عملکرد آن ها و به طبع عملکرد شهرداری گچساران و یاسوج خواهد داشت. لذا هدفپژوهش حاضر بررسی نقش خلاقیت شغلی بر عملکرد پرسنل شهرداری بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی برپرسشنامه های عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت و پرسشنامه خلاقیت شغلی بوده است. جامعه آماری تحقیق تعداد ۱۰۰نفر از کارمندان زن و مرد شهرداری گچساران و یاسوج که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایجبررسی تحقیق حاکی از ان است که با توجه به وجود ضریب بتای مثبت می توان گفت مولفه های عملکرد سازمانی بر خلاقیتشغلی پرسنل شهرداری گچساران و یاسوج تاثیر مستقیم و مثبت دارد . بنابراین در سطح اطمینان ۹۵ % افزایش مولفه هایعملکرد سازمانی باعث بهبود خلاقیت شغلی پرسنل شهرداری می شود و کاهش آنها کاهش عملکرد پرسنل شهرداری را درپی خواهد داشت.

نویسندگان

شهربانو نجفی

مرکز آموزش علمی کاربردی گچساران ۲،گچساران،ایران

رضا پزشکی زاده

مرکز آموزش علمی کاربردی گچساران ۲،گچساران،ایران