اثربخشی قصه درمانی بر کاهش قلدری دانش آموز ان تک والدی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 260

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA02_237

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی قصه درمانی بر کاهش قلدری دانش آموز ان تک والدی مقطع ابتدایی انجام شد. بدین منظور با استفاده از طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل از دانش آموز ان مقطع ابتدایی شهر دزفول و نمونه گیری هدفمند، ۳۰ دانش آموز تک والدی انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شده اند. هر دو گروه با استفاده از مقیاس قربانی/ قلدری (الویوس، (۱۹۸۶ به عنوان پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند و گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه آموزش قصه درمانی دریافت کردند. برای مقایسه پس آزمون هر دو گروه از روش تحلیل کوواریانس یک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .(p<۰/۰۰۱) از یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آموزش قصهدرمانی بر کاهش قلدری دانش آموز ان تک والدی موثر است. با توجه به نتایج می توان گفت قصه درمانی مناسب و فراهم کردن فرصتها و تجاربی که مهارتهای زندگی را افزایش دهد، موجب میشود دانش آموز ان بتوانند راهبردها و مهارتهای زندگی را در تمام محیطها و موقعیتهای واقعی زندگی تمرین کنند و به کار بندند.

نویسندگان

مژده ستایش مهر

کارشناس ارشد گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

همایون هارون رشیدی

استادیار گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

کبری کاظمیان مقدم

استادیار گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران