تاثیر هنردرمانی بر پایه نقاشی طبیعت برتکانشگری نوجوانان دخترباسطوح بالای استرس شهر اصفهان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 307

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA02_235

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1401

چکیده مقاله:

تکانشگری پدیده ای زیر بنایی با زیر مقیاسهای بی برنامگی ،تکانشوری حرکتی و تکانشوری شناختی است که باید در رفع آن کوشش کرد. اگرچه مداخلات درمانی دیگری در کاهش ودرمان این متغییرها موثر است اما آموزش نقاشی طبیعت نیز از روشهایی است که به خصوص در دوران یادگیری و مدرسه در کاهش این متغییر اثر بخش می باشد لذا پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش نقاشی بر کاهش تکانشگری نوجوانان با سطوح بالای استرس شهر اصفهان انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی طرح پیش آزمون -پس آزمون دو گروهی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر اصفهان در سال ۱۳۹۶ بود. در ابتدا برای جمع آوری داده ها نمونه ای از بین ۵۳ نفر دانش آموز که سطح بالای استرس رادر بین ۱۵۰ نفر دانش آموز که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند در پرسشنامه ( (DASS-۴۲کسب کردند، ۳۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و با پرسشنامه تکانشوری بارات (۱۹۵۹) مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج تحلیل داده ها از روش های آماری میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس نشان داد که: نقاشی طبیعت سبز در گروه کنترل باعث کاهش تکانشوری در زیر مقیاس بی برنامگی در نوجوانان دختر با سطوح بالای استرس شده است که می توان گفت نقاشی طبیعت بر روی تکانشگری نوجوانان موثر بوده است .نتایج حاکی از اعمال توجه بیشتر آموزش وپرورش در ایجاد و الزام ساعتهای آموزش نقاشی در برنامه درسی دانش آموزان در جهت کاهش تکانشگری نوجوانان می باشد.

کلیدواژه ها: