الگوی ساختاری رابطه فرهنگ ایثاروشهادت باپیوند معنوی وسرمایه روان شناختی در کارکنان اداری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHHD-3-2_006

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف الگوی ساختاری رابطه فرهنگ ایثاروشهادت با پیوند معنوی و سرمایه روان شناختی در کارکنان اداری اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری غرب استان اصفهان در تابستان ۱۴۰۱ به تعداد ۸۰۰ نفر تشکیل دادند که از میان آن­ها ۲۵۰ نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار­های پژوهش پرسشنامه پیوند معنوی کینجرسکی و اسکرایپ نک (۲۰۰۶)، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (۲۰۰۷) پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ایثار و شهادت میرزایی و سلیمانی (۲۰۲۲) بودند. داده­ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری و از طریق AMOS نسخه ۲۴ و SPSS نسخه ۲۳ تحلیل گردید. یافته­ها نشان دادند که بین فرهنگ ایثاروشهادت و پیوند معنوی (۰۱/۰>p) و بین پیوند معنوی و سرمایه روان شناختی (۰۱/۰>p) و همچنین بین فرهنگ ایثاروشهادت و سرمایه روان شناختی (۰۱/۰>p) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج مدل یابی معادله ساختاری و تحلیل واسطه ای حاکی از آن است پیوند معنوی متغیر واسطه ای پاره ای است بدین معنا که فرهنگ ایثار و شهادت هم به طور غیرمستقیم (از طریق تقویت پیوند معنوی) وهم به طور مستقیم می تواند سرمایه روان شناختی را تقویت کند. فرهنگ ایثار و شهادت (۷۸ درصد) از واریانس پیوند معنوی و فرهنگ ایثار و شهادت و پیوند معنوی (۹۱ درصد) از واریانس سرمایه روان شناختی را تبیین نموده اند. لازم است تا مدیران اداری، ترویج فرهنگ معنوی ایثار و شهادت را با تقویت ایثار اجتماعی، سلامت روانی، ازخودگذشتگی، خدامحوری و شهادت طلبی و عدالت طلبی کارکنان اداری، به صورت محسوس تری در دستور کار قرار دهند؛ و لازم است آموزش های حین یا بدو خدمت کارکنان را در این موضوعات به منظور تقویت فرهنگ معنوی ایثار و شهادت به آنان ارائه کنند تا کارکنان با توان معنوی و روانی بالاتری بتوانند مولفه های خود کارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی را در محیط کاری خود (سرمایه روان شناختی) به دست آورند.

کلیدواژه ها:

فرهنگ ایثار و شهادت ، پیوند معنوی ، مولفه های سرمایه روان شناختی ، کارکنان اداری

نویسندگان

خداداد میرزایی

دانش آموخته کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان .اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)

سالار فرامرزی

دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.