بررسی اثر تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه ی بین رقابت بازار محصول با درآمد پسماند و مخارج فروش و بازاریابی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 169

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMT05_054

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه ی بین رقابت بازار محصول با درآمد پسماند، مخارج فروش و بازاریابی، جریانات نقد عملیاتیشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. برای این مهم از اطلاعات ۱۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۹ (۷سال) است استفاده شد. برای تایید و رد فرضیه های پژوهش از آزمون های رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است. در ضمن برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss۲۰ وEviews۸ استفاده نموده ایم. نتایج نشان داد رقابت بازار محصول بر درآمد پسماند تاثیر مثبت معنادار ندارد. رقابت بازار محصول بر مخارج فروش و بازاریابی تاثیر منفی معنادار دارد. توانایی مدیریت رابطه بین رقابت بازار محصول و درآمد پسماند را تعدیل مثبت نمی کند. توانایی مدیریت رابطه بین رقابت بازار محصول و مخارج فروش و بازاریابی را تعدیل مثبت نمی کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زینب محبوبی فولادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

سید کاظم ابراهیمی

دانشیار ، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

محمد امری اسرمی

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران