بررسی پیامدهای تغییر الگوی کشت بر پایداری جمعیت روستایی (مطالعه موردی: دهستان کوت عبدالله)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 838

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANGE02_028

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1401

چکیده مقاله:

کشاورزی به عنوان فعالیت غالب روستاها در طول زمان، دگرگونیهای ساختاری بیشماری را در قالب تغییر در عملیات کشت، سیستم (نظام) کشت، تیپ (سنخ) کشت و الگوی کشت تجربه نموده است. هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای تغییر الگوی کشت بر پایداری جمعیت روستایی (مطالعه موردی: دهستان کوت عبدالله) میباشد. این پژوهش بنا به اهدافی که برای آن پیشبینی شده، از نوع توصیفی-تحلیلی و در زمره پژوهشهای نظری و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کشاورزانی که در روستای علوه همه یا بخشی از اراضی خود را تغییر الگوی کشت دادهاند میشود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از تکنیکهای آماری تی زوجی استفاده شده است. فرضیه مطرح شده با توجه به نتیجه آزمون(۳ ,۹۲) T به دست آمده؛ که میتوان نتیجه گرفت تغییر الگوی کشت نقش موثری در پایداری جمعیت روستایی دارد. نتایج نشان میدهد که الگوی کشت جدید میتواند در ایجاد اشتغال و ماندگاری جمعیت روستای علوه نقش موثری را ایفا نموده است، لذا شناخت بیشتر زوایای این تغییرات امری ضروری به نظر میرسد که نیازمند مطالعه بیشتر خواهد بود.

نویسندگان

زهرا سلطانی

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

سعید ملکی

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

علی سلیمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.