بررسی تاثیر عوامل کنترل کیفیت بر اجرای موثر حسابرسی صورتهای مالی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET15_105

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1401

چکیده مقاله:

صورتهای مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب میشود. اما مسئله مهم تردید درمورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور میباشدکه متاثر از تضاد منافع و مسایل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و فرایند تهیه اطلاعات و آمار زیانبارو گمراه کننده موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است در واقع نقش حسابرسان ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است لذا استقرار سیستم کنترل کیفیت مناسب جهت بهبود حسابرسی و اثربخشی هر چه بیشتر صورتهای مالی که پاسخ گویی نیازهای مطرح شده باشد اجتناب ناپذیر است. در این میان سوال اصلی این است که "آیا استقرارسیستم کنترل کیفیت در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده موفق است یا خیر؟ و اجزای استاندارد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی تا چه میزان رعایت شده ودر اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی موثر بوده است؟" روش جمع اوری اطلاعات تحقیق بصورت کتابخانهای و میدانی است. از کتاب ومقالات و اینتر نت برای مباحث تئوریک و از پرسشنامه برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است هم چنین روش آزمون فرضیه های تحقیق آزمونهای میانگین، آلفای کرونباخ، آزمونهای همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss می باشد. یافته های تحقیق نشان میدهد که کلیه اجزای کنترل کیفیت مطرح شده در استاندارد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در سازمان بطور نسبی رعایت میشود و این اجزا دارای ارتباط مستقیم (مثبت) با کیفیت حسابرسی صورتهای مالی میباشد بطوریکه با افزایش رعایت سیاستها وروشهایی اجزای کنترل کیفیت اثر بخشی حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی افزایش مییابد. لذابا توجه به اینکه واحد کنترل کیفیت مسئولیت استقرار و اجرای استاندارد کنترل کیفیت را بعهده دارد پس بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی به میزان بالایی اثر دارد.

نویسندگان

علی فرهادی

شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ایران

حسن باقرنژاد حکم آباد

شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ایران

رضا طلوع

شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ایران