CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر تدریس انگیزشی - کاربردی علوم پایه بر یادگیری معنادار و ریشه ای دانشجویان دندانپزشکی.

عنوان مقاله: تاثیر تدریس انگیزشی - کاربردی علوم پایه بر یادگیری معنادار و ریشه ای دانشجویان دندانپزشکی.
شناسه ملی مقاله: JR_EDCBM-14-4_008
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا نصراللهی
مرتضی محمد زاده
محمد مهدیزاده

خلاصه مقاله:
مقدمه:  کاربردی بودن دروس علوم پایه یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در زمینه آموزش پزشکی است. در همین راستا، این مطالعه با هدف معرفی روش نوین آموزش و ارزیابی میزان رضایت دانشجویان دندان­پزشکی در دو مقطع علوم پایه و بالین درباره  شیوه تدریس انگیزشی - کاربردی درس قارچ شناسی پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. روش ها: مطالعه توصیفی مقطعی حاضر طی سه سال)۱۳۹۴-۱۳۹۶ (با اجرای روش تدریس انگیزشی-کاربردی درس قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، میزان رضایتمندی ۴۱ دانشجوی علوم پایه و ۵۳ دانشجوی مقطع بالین دانشکده دندانپزشکی در مورد کاربردی بودن درس قارچ شناسی پزشکی ارزیابی شد. اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه­ای مشتمل بر پنج هدف که با سوالات متناسب پرسیده شد، عبارتند از: میزان اهمیت درس قارچ شناسی پزشکی، توجه به پژوهش محور شدن دانشجو، کاربردی بودن تدریس، تعمیق و معنا دار بودن یادگیری و ایجاد نگرش خوب دانشجویان نسبت به این درس، جمع آوری شد. در مطالعه حاضر از روش­های آمار توصیفی و  آزمون تی مستقل در نرم افزار SPSS ۲۴  در تحلیل داده­ها استفاده گردید. سطح معناداری ۰۵/۰ درنظر گرفته شد. یافنه ها:از نظر دانشجویان هر دو مقطع علوم پایه و بالین شرکت کننده در این بررسی، درس علوم پایه­ای قارچ شناسی پزشکی دارای کاربرد کلینیکی می­باشد. در مقایسه بین پاسخ دانشجویان بالین و علوم پایه، میزان رضایتمندی در دانشجویان بالین  (۰۴/۰ ± ۸۴/۲)  با اختلاف معناداری نسبت به علوم پایه (۰۵/۰ ± ۶۴/۲) بیشتر بود. (۰۰۲/۰p-value=). به علاوه میانگین نمرات برای اهداف و سوالات مربوطه به طور معناداری برای مقطع بالین از علوم پایه بیشتر شد (p ≤ ۰.۰۵).  نتیجه گیری: استفاده از شیوه تدریس حاضر موجب تعمیق یادگیری دانشجویان از درس می­گردد. بنابراین با توجه به نیاز آینده دندانپزشکان، بازنگری در روشهای فعلی آموزش دروس علوم پایه دندان­پزشکی به سمت کاربردی نمودن آنها، ضروری می باشد.  

کلمات کلیدی:
teaching, motivational, practical, medical mycology, dentistry., تدریس, انگیزشی, کاربردی, قارچ شناسی پزشکی, دندان پزشکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1569535/