تبیین عوامل موثر بر مدیریت نگهداری داراییهای فیزیکی فرودگاهی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICGA03_044

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله به تبیین عوامل موثر بر برنامه مدیریت نگهداری داراییهای فیزیکی سازمانها و شرکتهای بزرگ در حوزه خدمات فرودگاهی مانند شرکتهای هواپیمایی پرداخته شده است. از آنجا که مطالعه و اعمال برنامه مدیریت نگهداری بر روی کل داراییهای فرودگاهی به دلیل وسعت میدان سنجش و همچنین مشکلات عدم وجود اطلاعات در این زمینه دشواریهای زیادی دارد لذا به منظور تحدید موضوع، مدیریت نگهداری داراییهای فیزیکی یک شرکت هواپیمایی مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی میباشد. برای انجام این پژوهش از روش میدانی با ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل نخبگان، مدیران و کارشناسان ارشد یک شرکت هواپیمایی در ایران بوده و روش نمونهگیری بصورت تمام شماری میباشد. برای دستیابی به این موضوع یک پرسشنامه توسط محقق تدوین و با برگزاری جلسات مصاحبه با نخبگان اصلاح گردیده که دارای اعتبار محتوایی و با توجه به تایید خبرگان و اساتید، دارای روایی صوری نیز میباشد.همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در دو مرحله مورد تایید قرار گرفت.

نویسندگان

ایمان بدری کوهی

کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران

محمدسعید دهقانی سانیچ

استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران