ارزیابی عوامل تاثیرگذار برتمایل به استفاده از خرید اینترنتی بلیت مسابقات ورزشی از طریق بسط مدل پذیرش فناوری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SETCONG01_096

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

چکیده مقاله:

با استفاده از فناوری اطلاعات، توسعه مبادلات، تراکنش های مالی و اقتصادی تحقق می یابد و در زمان و هزینه صرفه جویی چشمگیریمی شود. ماهیت الکترونیکی عصر اخیر، سبک خرید و معاملات مشتریان عرصه ورزش را به طور کلی تغییر داده و استانداردهایعملکردی ورزش را دستخوش تغییرات عمده ای ساخته است. با توجه به این واقعیت، شناخت نیازهای روز افزون مشتریان ورزشی،کسب مزیت رقابتی و تدوین راهبردهای مناسب، باشگاه های ورزشی در محیط امروزی را وادار به شناخت علل موثر بر استفاده مشتریاناز خدمات الکترونیک و اینترنت کرده است. عواملی مانند سبک خرید مردم )حضور یا عدم حضور در محل خرید(، مخاطره پذیری درجامعه، آمادگی الکترونیکی، سهولت ادراک شده توسط مشتریان نسبت به استفاده از فناوری ارائه شده، به وسیله ارزش های سلیقه ها،انتظارات، نیازها و تحت تاثیر قرار می گیرند. در این پژوهش از امنیت، اعتماد، سازگاری و حریم خصوصی به عنوان باورهای دیگری کهتاثیر بسزایی در پذیرش استفاده از خرید اینترنتی بلیت مسابقات ورزشی دارند، به منظور توسعه مدل پذیرش فناوری استفاده شده است.روش پژوهش توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، ترکیبی از پرسشنامه الجهتانی، لین و ویجایاساراثی است.جامعه آماری -پژوهش هواداران تیم های فوتبال شهربوشهر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، سیصد وپنجاه ویک نفر از آنها با استفادهاز فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش بررسی شدند. پایایی سوالات پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۷ / ۰ تعیین شد و به منظورسنجش روایی پرسشنامه ها از روایی محتوا توسط صاحب نظران و متخصصان تجارت الکترونیک و خرید الکترونیکی استفاده شد.همچنین به منظور سنجش روایی مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد و براساس نتایج مدلسازی معادلات ساختاریارتباط متغیرهای پژوهش تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد

نویسندگان

حسین پورسلطانی

دانشیارمدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

فاطمه راهپیما

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی