شبیه سازی سه بعدی جریان لغزشی بر روی سرریز پلکانی با شیب معکوس

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 235

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEIS02_061

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

سرریزهای پله ای ازجمله سازه های هیدرولیکی هستند که به دلیل داشتن قابلیتهایی ازجمله استهلاک انرژی جریان و هوادهی خود به خودی گزینه مناسبی برای سدهای بلند محسوب میشوند. مطالعه و بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان روی این سرریزها موردتوجه طراحان سد در دهه های اخیر بوده است. در این تحقیق الگوی رفتاری جریان دوفازی آب و هوای عبوری از روی سرریز پلهای و مشخصات هیدرولیکی آنها برای سرریز با پله های شیب معکوس به صورت عددی موردمطالعه قرارگرفته است که برای صحت سنجی، از مدل آزمایشگاهی انجام شده توسط چینار اسری و وانگ وایز (۲۰۰۶) استفادهشده است. نتایج حکایت از انطباق نتایج مدل عددی با داده های آزمایشگاهی دارد. با افزایش شیب معکوس پله ها میزان استهلاک انرژی نسبی افزایش یافته است که بیشترین مقدار استهلاک در شیب معکوس ۳۵ درجه رخ داد بگونه ای که به ازای دبی های مختلف ۰/۰۲۸، ۰/۰۴، ۰/۰۵۲ مترمکعب بر ثانیه میزان درصد استهلاک به ترتیب برابر ۷۶/۷۱، ۷۲، ۶۰/۸۲ حاصل گردید. بعلاوه با افزایش دبی جریان نرخ اتلاف انرژی کاهش یافته است.

نویسندگان

محمد مناف پور

استادیار گروه عمران آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه ارومیه

حمزه ابراهیم نژادیان

دکتری عمران آب و سازههای هیدرولیکی، دانشگاه ارومیه.

امین سلمان زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه ارومیه.