نقش ویژگی های بهداشت درک شده بر تصو یر، تبلیغات دهان به دهان و قصد بازدید مجدد مقصد در بحران کرونا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 275

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB12_064

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد . جامعه آماری تحقیق را مسافران -هتل های استان مازندران تشکیل می دهد. تعداد جامعه آماری با توجه با نامحدود بودن تعداد گردشگران، برطبق جدول مورگان،تعداد ۳۸۴ نفر به روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که به صورتالکترونیکی ایمیل ا رسال و جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و واگرا و پایایی آن بهروش آلفای کرونباخ در کنار ضریب پایایی ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل داده ها، مدلسازی معادلاتساختاری و تکنیک تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار Smart PLS بود. نتایج نشان داد که و یژگی های بهداشت ادراک شده تاثیرمثبتی بر تصویر شناختی و عاطفی دارند. تصویر شناختی تاثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان و قصد بازدید مجدد دارد. همچنینتصویر عاطفی تاثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان و قصد بازدید مجدد دارد.

کلیدواژه ها:

ویژگی های بهداشت درک شده ، تصویر برند ، تبلیغات دهان به دهان ، و قصد بازد ید مجدد مقصد

نویسندگان

مرضیه زنده دل

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین الملی انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی انزلی، ایران