علل نیاز به چابکی قابلیت های بازاریابی درصنعت گردشگری سلامت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 269

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VIISMAC01_011

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

چکیده مقاله:

امروزه با وجود شدت تغییرات در محیط پیرامون کسب و کارهای بین المللی مثل گردشگری سلامت ، صاحبان این کسب و کارها را برآنداشته است که از همه جوانب به ا رتقاء توانمندیهای خود بپردازند. هدف این تحقیق، طراحی و ارائه مدل علل نیاز به چابکی قابلیت های بازاریابیدرصنعت گردشگری سلامت می باشد. روش تحقیق ، کیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. در این تحقیق مصاحبه های عمیق و نیمهساختاریافته با خبرگان، صاحب نظردر حوزه بازاریابی و گردشگری سلامت انجام شده است که طی فرایندی هدفمند و به روش گلوله برفیبه تعداد ۱۲ نفر به منظور مشارکت در پژوهش انتخاب شدند. این فرایند تا رسیدن به مرحله اشباع نظری انجام شد.جهت اخذ روایی از درگیریطولانی مدت و بازبینی توسط مشارکت کنندگان استفاده شده است. برای اخذ پایایی از ضریب کاپا یا توافق دو کدگذار استفاده شده است.تجزیه و تحلیل دادههای مصاحبه با استفاده از نرم افزار مکس کیودا می باشد که در آن طراحی ابعاد مدل انجام گردیده است.یافته ها تحقیقدر این پژوهش شامل ۳۴ کد اولیه و ۵ کدثانویه می باشد که با رویکرد استقرایی کشف شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد علل نیاز بهچابکی قابلیت های بازاریابی شامل عوامل رقابتی، عوامل تکنولوژیکی، نیازهای مصرف کننده، عوامل ساختاری و سرمایه انسانی می باشد.