برر سی نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان سازمان بهزیستی استانسیستان و بلوچستان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 50

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_239

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستان انجامشد که به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنانسازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستان به تعداد ۵۴۴ نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۲۷ نفر ازایشان (به روش نمونه گیری تصادفی – سهمیه ای) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به منظور جمع آوری داده های موردنیازپرسشنامه های استاندارد توانمندسازی اسپریتزر و میشرا ۱۹۹۲ و رهبری معنوی فرای ۲۰۰۵ بین ایشان توزیع گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه توانمندسازی ۰/۹۰ و پایایی پرسشنامه رهبری معنوی، ۰/۹۲ به دست آمد. روایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از روایی محتوا تایید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با کمک نرم افزار spss ۲۱ استفاده شد. نتایج نشان داد در سازمان مورد مطالعه، رهبری معنوی و ابعاد آن (چشم انداز، عشق به هم نوع، امید و ایمان، تعهد، عضویت، معناداری و بازخورد عملکرد) در توانمندسازی کارکنان سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستاننقش دارد. به این ترتیب فرضیه اصلی و فرضیه های فر عی تحقیق مورد تایید قرارگرفت

نویسندگان