تجربه بیماران در استفاده از فناوری مشاوره از راه دور در همه گیری کووید- ۱۹ : یک مطالعه مروری ساختاریافته

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEDMEM04_130

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: با گسترش همه گیری کووید- ۱۹، بسیاری از موسسات مراقبت سلامت و پزشکان، استفاده از خدمات مشاوره از راه دور بهبیماران را افزایش دادند. هدف از انجام این مطالعه، بیان خلاصه ای از تجربیات بیماران در استفاده از فناوری مشاورهاز راه دوردرطول کووید- ۱۹ بود.مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه، پایگاه های PubMed ، ISI و Scopus تا آذرماه ۹۲۲۲ مورد جستجو قرار گرفت. دراین مطالعه کلیه مقالات پژوهشی اصیل و انگلیسی زبان که به بررسی تجریه بیماران در استفاده از مشاورهاز راه دور پرداختهبودند، وارد شدند. بررسی عنوان و چکیده مقالات بازیابی شده توسط سه ارزیاب مستقل انجامشد. پس از دریافت متن کاملمقالات، اطلاعات مورد نیاز هدف مطالعه، استخراج شدند. درنهایت، تجربه بیماران پیرامون مشاوره از راهدور و معاینات حضوریدر شش دسته اصلی کاربردپذیری و رضایت، تمایل به استفاده، ارتباط با ارائه دهندگان مراقبت سلامت، استفاده از منابع، مراقبتو ایمنی بیماران و زیرساخت ها قرارگرفت.نتایج: بطورکلی ۲۷۹۳ مقاله منحصربفرد (از ۳۷۰۳ مقاله) بازیابی و در نهایت ۳۸ مقاله واردشد. سطح رضایت بیماران پیراموناستفاده از مشاورهاز راه دور در ۳۰ و ۵ مطالعه بالا و متوسط بود. واتساپ، زوم، فیسبوک، اسکایپ، اپلیکیشن های موبایل، ایمیلو پیامک از بیشترین رسانه های مورد استفاده در مشاورهاز راه دور بودند. کاربردپذیری و رضایت (۲۴)، تمایل به استفاده (۱۳)،استفاده از منابع (۱۳)، مراقبت و ایمنی بیماران (۸)، ارتباط با ارائه دهندگان مراقبت سلامت (۸)، بعنوان تجربیات بیماران دراستفاده از مشاوره از راه دور بیان شدند. معایب مشاوره از راهدور یا مزایای معاینه حضوری نیز شامل تمایل به استفاده (۱)، ارتباطبا ارائه دهندگان مراقبت سلامت (۶)، زیرساخت ها (۴)، کاربردپذیری و رضایت (۳)، مراقبت و ایمنی بیماران (۲) بود.نتیجه گیری: مشاوره از راه دور در شرایط بحرانی مانند همه گیری کووید- ۱۹ مفید و کاربردی می باشد. باوجود مزایای مختلفمشاوره از راه دور، معایبی نیز وجود دارد. بهبود زیرساخت ها و همچنین ارتباط میان بیماران و ارائه دهندگان مراقبت سلامت درطولمعاینه یا مشاورهاز راه دور می تواند باعث افزایش اثربخشی و رضایت از این فناوری شود.

نویسندگان

احسان نبوتی

مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران- گروه مدیریت و فنآوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

رضا عباسی

مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران- گروه مدیریت و فنآوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

فاطمه محمدی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران- گروه مدیریت و فنآوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

فرحناز سلیمانی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران- گروه مدیریت و فنآوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

زهره عارف زاده

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران- گروه مدیریت و فنآوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران