بررسی رابطه جوعاطفی خانواده با توانمندسازی روانشناختی دانش آموزان پسرپایه ششم دوره ابتدایی شهرستان میاندوآب

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_539

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه توانمندسازی روانشناختی با مهارتهای ارتباطی دانش آموزان پسر پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان میاندوآب بود این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی محسوب می شود. همچنین از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع غیر آزمایشی وهمبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد که به بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با مهارتهای ارتباطی دانش آموزان پسر پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان میاندوآب پرداخت پس از مشخص شدن جامعه آماری به منظور تعیین حجم نمونه در پژوهش حاضر، از جدول مورگان استفاده شد با توجه به این جدول تعداد حجم نمونه برابر با ۳۵۱نفر ( ۱۴۰دختر ، ۲۱۱پسر) بود. با توجه به گستردهبودن جامعه مورد نظر،از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. در پژوهش حاضر، جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های توانمند سازی روانشناختی، و جو عاطفی خانواده استفاده شد. داده های حاصل از این تحقیق با شاخص های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و نیز آزمون های آمار از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار spss استفاده خواهد شد. نتایج نشان داد که بین جو عاطفی خانواده وتوانمند سازی روانشناختی دانش اموزان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.

نویسندگان

رزگار محمودزاده

کارشناس ارشد آموزش وپرورش ابتدایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، کردستان

فرهاد عبداله زاده

کارشناس ارشد آموزش وپرورش ابتدایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، کردستان

رزگار محمدی

استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

سیف الله رحمانی

استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز