بررسی جامعه شناختی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با میزان گرایش افراد به تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی شهر اهر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 185

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_279

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی جامعه شناختی میزان گرایش افراد به تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل اقتصادی واجتماعی مرتبط با آن در بین رانندگان شهر اهرانجام یافته است. روش تحقیق پیمایشی،وابزار گرد آوری پرسش نامه است. جامعه آماری به تعداد ۵۲۳۲۱ نفراست ونمونه آماری بر اساس فرمول کوکران ۳۰۵ نفر به دست آمد.برای ارائه نتایج از آماره های توصیفی ونیز برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون،آزمون تفاوت میانگین t وتحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که رابطه معناداری بین متغیرهای احساس آنومی، عدم آگاهی از قوانین راهنمایی ورانندگی وسن با میزان گرایش به تخلف از قوانین وجود دارد وبین جنسیت، وضعیت تاهل، گذران دوران زندگی، سطح پایگاه اقتصادی واجتماعی، محل سکونت، با میزان گرایش به تخلف از قوانین تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه ها:

تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی ، احساس آنومی ، عدم آگاهی از قوانین راهنمایی ورانندگی ، سطح پایگاه اقتصادی واجتماعی

نویسندگان

پریسا حسن زاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز