بررسی کاهندگی چربی خون با میوه های مورد، عناب و گل ریواس

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AFPICONF08_059

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1401

چکیده مقاله:

پایین بودن میزان کلسترول و لیپیدهای خون باعث کاهش بیماریهای قلبی عروقی میشود . گزارشات متعددی از تاثیر گیاهان بر کاهش مقادیر تری گلیسیرید و کلسترول خون گزارش شده است .هدف از این تحقیق بررسی عصاره های اتانولی میوه های مورد، عناب وگل ریواس بر پروفایل لیپیدی، میزان فعالیت آنزیم سیترات لیاز کبدی ،تغییرات بیوشیمیائی و بافتی کبد در موش های صحرایی نر نژاد ویستار دریافت کننده رژیم غذایی غنی از کلسترول می باشد. در این مطالعه از ۶۰ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن ۱۸۰ تا ۲۵۰ گرم که به گروه های کنترل منفی (غذای فشرده و آب مقطر) ، کنترل مثبت (رژیم غذایی پرچرب و آب مقطر ) و گروه های پیشگیری ۱و۲و۳ ( رژیم غذایی پر چرب و آب مقطر و عصاره برگ گیاه) تقسیم شدند استفاده شده است همچنین برای تعیین کاهندگی پروفایل چربی در رتها سه گیاه داروئی مورد استفاده قرارگرفت . سپس آزمون غربالگری جهت بررسی ترکیبات آنترکینون و فعالیت آنتی اکسیدانی انجام شد و گیاه ریواس با بیشترین ترکیبات آنتراکینونی و فعالیت آنتی اکسیدانی برای بررسی تاثیر خواص کاهندگی به روش درون تنی از رت استفاده گردید. بعد از ۸ هفته از تمام حیوانات پس از بیهوشی جهت تهیه نمونه سرم، خونگیری به عمل امد و جهت مقایسه کلی داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و جهت مقایسه زیر گروه ها از پس آزمون توکی استفاده گردید و کبد جهت مطالعات بافت شناسی برداشته شد. یافته های حاصل از اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرمی در مطالعه درون تنی بر روی رتها بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار در آزمایشات قند ،اوره ،اسید اوریک، آلانین ترانسفراز،آسپارتات ترانسفراز و آلکالین فسفاتاز،کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا و فعالیت آنزیم ATP سیترات لیاز کبدی در گروه های درمان با گروه کنترل منفی بود.همچنین دربعضی ازآزمایشات پروفایل های لیپیدی مانند کلسترول تام و کلسترول – لیپوپروتئین با چگالی کم و بالا ، تری گلیسرید ،فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان مالون دی الدهید اختلاف معنی داری بین گروه درمان ۳ و کنترل مثبت دیده شد . بعلاوه بررسی های هیستوپاتولوژیک بافت کبد نشان دهنده رسوب گسترده چربی در سلول های پارانشیم در گروه کنترل مثبت بود . هرچند که در گروه درمان دریافت کننده دوز بالای عصاره (گروه درمانی ۳) نیز مانع از ایجاد اختلالات کبدی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد عصاره ریواس در دوز ۱۰۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن موجب کاهش کلسترول تام، کلسترول – لیپوپروتئین با چگالی کم ، تری گلیسرید و مالون دی الدهید شد.همچنین تجویز عصاره در بالاترین دوز درمانی ۱۰۰۰ میلیگرم بر کیلوگرم باعث افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی سرمی در حیوانات دریافت کننده رژیم غذایی پرچرب گردید.

نویسندگان

فاطمه غلامی

استادیار فیزیولوژی جانوری، گروه میکروبیولوژی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی ،یاسوج، ایران،