نقش معماری در سلطه گفتمان شهری بر روستایی در ادبیات منظوم ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 152

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BAGH-19-114_002

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1401

چکیده مقاله:

بیان مسئله: نوشتار حاضر حاکی از آن است که تصویرپرد ازی های شاعران کلاسیک ایران د ر بسیاری از تقابل های شهر و روستا، با سلطه و برتری گفتمان شهری همراه است. پژوهش های پیشین، د لایل این سلطه را عمد تا به وجوه انسانی نسبت د اد ه اند . ازآنجاکه شهر و روستا فقط شامل وجوه انسانی نیست، پس مغفول ماند ن رابطه وجوه کالبد ی (به خصوص معماری) با ایجاد و تثبیت این برتری گفتمانی، یک مسئله است. هد ف پژوهش: مقاله حاضر به د نبال چگونگی استفاد ه اد بیات منظوم از معماری برای تصویرپرد ازی سلطه شهر بر روستاست. روش پژوهش: نظریه تحلیل گفتمان انتقاد ی چارچوب نظری و تاحد ود زیاد ی روش تحقیق نوشتار حاضر را شکل د اد ه است. د اد ه های اولیه این تحقیق کیفی و به اد بیات منظوم کلاسیک ایران محد ود شد ه است. د رکنار آن ها از متون غیرمنظوم نظیر سفرنامه و نیز آراء صاحب نظران معماری، برنامه ریزی روستایی و جغرافیا برای مباحث تکمیلی استفاد ه به عمل آمد ه است. نتیجه گیری: یافته ها موید آن است که زبان د ر تصویرپرد ازی های اد بیات منظوم ایران، از د و طریق برجسته سازی و به حاشیه راند ن ویژگی های معمارانه توانسته سلطه گفتمان شهر بر روستا را ایجاد و به تثبت برساند . برای برجسته سازی بر ویژگی های معمارانه شهر نظیر د راختیارد اشتن واحد های اختصاصی (همچون مناره، مسجد آد ینه و...)، مرکزیت شهر نسبت به روستا، وسعت یا بزرگی مقیاس فضاهای شهری تاکید شد ه که با ساختارهای کالبد ی شهرها و نیز با ساختارهای فکری حاکم بر د وره های پیش و پس از ورود اسلام منطبق است. همچنین، برای به حاشیه راند ن ویژگی های معمارانه روستا از اهمیت د اد ن به زمینه گرایی، اد غام فضاهای آن با طبیعت، موقعیت های مناسب روستا برای گشت وگذار، معیشت محوری فضاهای روستایی، ساد گی راه حل های ساختمانی، سبقه تاریخی معماری روستایی د ر مقابل معماری شهری، تنوع مجتمع های زیستی مرتبط با روستا و... چشم پوشی شد ه است. د رحقیقت، ویژگی های معماری به مثابه ابزاری برای تصویرپرد ازی و نماد پرد ازی سلطه گفتمان شهر بر روستا بد ل شد ه است.

نویسندگان

هادی عبادی

دکترای طراحی شهری، استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

جواد گودینی

دکترای معماری، استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

یحیی محمدزاده

پژوهشگر دکتری معماری، مربی گروه معماری، دانشکده فنیی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابن خلد ون، عبد الرحمن بن محمد . (۱۳۹۰). مقد ...
 • ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (۱۳۸۳). توسعه روستایی با تاکید ...
 • آقاگل زاد ه، فرد وس. (۱۳۸۶). تحلیل گفتمان انتقاد ی ...
 • تقوایی، حسن. (۱۳۹۲). منظر روستایی و جلوه های پرد اخت ...
 • توسلی، محمود و بنیاد ی، ناصر. (۱۳۷۱). طراحی فضای شهری ...
 • حبیبی، سید محسن. (۱۳۷۵). از شار تا شهر. تهران: د ...
 • د اریوش، بابک و فاتح، محمد . (۱۳۹۳). معماری روستایی ...
 • د انشپور، عبد الهاد ی و شیری، الهام. (۱۳۹۴). عناصر ...
 • راهب، غزال. (۱۳۸۶). د رنگی د ر مفهوم روستا. محیط ...
 • زرگر، اکبر و حاتمی خانقاهی، توحید . (۱۳۹۳). وجوه موثر ...
 • سرتیپی پور، محسن. (۱۳۸۴). شاخص های معماری مسکن روستایی د ...
 • سرتیپی پور، محسن. (۱۳۹۱). رویکرد محلی گرایی د ر معماری ...
 • سعید ی، عباس و حسینی حاصل، صد یقه. (۱۳۸۸). شالود ...
 • سلطان زاد ه، حسین. (۱۳۶۷). مقد مه ای بر تاریخ ...
 • صرامی، حسین. (۱۳۸۴). مرکز پیرامون و رابطه شهر و روستا. ...
 • عامری سیاهویی، حمید رضا و احمد ی، مهد یه. (۱۳۹۳). ...
 • علایی خرایم، مریم و سرامی، قد معلی. (۱۳۹۱). روستا و ...
 • فرکلاف، نورمن. (۱۳۷۹). تحلیل انتقاد ی گفتمان (ترجمه فاطمه شایسته ...
 • قمی، حسن بن عبد الملک. (۱۳۸۵). تاریخ قم (تصحیح سید ...
 • کریستین سن، آرتور. (۱۳۷۸). ایران د ر زمان ساسانیان (ترجمه ...
 • لمتون، آن کاترین سواین فورد . (۱۳۹۴). اصلاحات ارضی د ...
 • لینچ، کنت. (۱۳۸۶). روابط متقابل شهر و روستا د ر ...
 • مشهد ی زاد ه د هاقانی، ناصر. (۱۳۸۶). تحلیلی از ...
 • مقد می، محمد تقی. (۱۳۹۰). نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و ...
 • ممتاز، فرید ه. (۱۳۷۹). جامعه شناسی شهر. تهران: انتشارات شرکت ...
 • ناصر خسرو. (۱۳۸۱). سفرنامه ناصر خسرو (به کوشش محمد د ...
 • وثیق، بهزاد ؛ پشتونی زاد ه، آزاد ه و بمانیان، ...
 • یارمحمد ی، لطف الله. (۱۳۸۳). گفتما ن شناسی رایج و ...
 • یزد انی، سهراب و رافعی، محمد . (۱۳۹۷). د وگانگی ...
 • Birch, D. (۱۹۸۹). Literature and critical practice. London: Routledge ...
 • Fairclough, N. (۲۰۰۱). Language and power (second edition). England: Longman ...
 • Gee, J. P. (۱۹۹۹). An Introduction to discourse analysis: Theory ...
 • Jaworski, A. & Coupland, N. (۱۹۹۱). The Discourse Reader. London: ...
 • Mackenzie, D. N. (۱۹۷۱). A Concise Pahlavi Dictionary. London: Oxford ...
 • Schiffrin, D. (۱۹۹۴). Approaches to Discourse. Oxford and Cambridge: BlackwellSimpson, ...
 • نمایش کامل مراجع