کاربرد نرم افزارهای اموزشی و مقایسه آن در یادگیری درس ریاضی در بین دانش آموزان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 345

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_239

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر معرفی و مقایسه تاثیر استفاده از نرم افزار آموزشی (اتو پلی و کرل) بر یادگیری دانش آموزان دختر دوره سوم ابتدایی در درس ریاضی شهر پرند بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری کل دانش آموزان دختر دوره ی سوم ابتدایی مدارس شهر پرند بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مشغول به تحصیل بودند که به طور تصادفی یک مدرسه انتخاب شد و حجم نمونه ۴۵ نفر تعیین شد که شامل دو گروه آزمایش که ۱۵ نفر برای کلاس الف (نرم افزار اتوپلی ) و ۱۵ نفر برای کلاس ب(نرم افزار کرل) و یک گروه کنترل ۱۵ نفر برای کلاس ج (روش سنتی ) را تشکیل داد. جهت گرد آوری اطلاعات ازپیش آزمون- پس آزمون استفاده شد و آزمون ها به صورت مداد - کاغذی و حاوی ۱۰ سوال با بارم کل ۲۰ نمره ای بود که درصد پیش آزمون ۸۱ درصد و نتیجه پس آزمون ۹۰ درصد برای کرل و ۸۳ درصد برای اتوپلی بدست . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در ابتدا از ازمون تحلیل واریانس برای بررسی تاثیر و سپس با توجه به تفاوت نمرات پیش آزمون و پس آزمون برای هر سه گروه ،از آزمون t گروه های مستقل و نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد تاثیر محتوای تولید شده از طریق کرل و اتوپلی بر یادگیری درس ریاضی تایید شد و بین میانگین نمرات سه گروه تفاوت وجود دارد. نتایج نشان داد که در مرحله پیش ازمون میانگین نمرات هر سه گروه گواه، کرل، اتوپلی کمتر از مرحله پس ازمون است . بعبارتی در مرحله پس ازمون دانش اموزان عملکرد بهتری در یادگیری درس راضی داشته اند بویژه که استفاده از نرم افزار سبب شده است یادگیری این دو گروه نسبت به گروه گواه در سطح بالاتری باشد. در مقایسه بین یادگیری در هنگام پس ازمون برای گروه کرل و اتوپلی مشخص گردد که عملکرد گروه کرل بهتر از گروه اتوپلی بوده است .

کلیدواژه ها:

مشارکت در یادگیری حرفه ای معلمان ، جهت گیری یادگیری شخصی ، مقطع ابتدایی ، شهرستان پرند

نویسندگان

نرجس مالمیر

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور واحد پردیس. تهران. ایران

نسیبه محمدبیکی خورتابی

مربی، کارشناس ارشد علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج. البرز، ایران

زهرا افشار

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور واحد پردیس. تهران. ایران