بررسی رابطه جو اخلاقی و پاسخگویی سازمانی با نقش میانجی گری استرس شغلی در بین معلمان شهر کازرون

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_203

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی رابطه بین جو اخلاقی و پاسخگویی سازمانی با نقش میانجی گری استرس شغلی در بین معلمان شهر کازرون می باشد. تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان آموزش و پرورش شهرستان کازرون می باشد که تعداد آنها برابر با ۶۴۰ نفر باشد. که با استفاده از فرمول کوکوران ۲۴۰ نفر را از روش تصادفی ساده انتخاب کردیم. ابزار این پژوهش سه پرسشنامه پرسشنامه پاسخگویی بوونز (۲۰۰۵) پرسشنامه جو اخلاقی توسط ویکتور و کولن و پرسشنامه استرس شغلی اسیپو و اسپوکان (۱۹۸۷) می.باشد که روایی پرسشنامه بصورت صوری بود و روایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت دادههای استخراجی با استفاده از نرم افزار spss۲۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای نشان میدهد که استرس شغلی نقش واسطه گری خوبی در بین جو اخلاقی و(۱۹۹۷)پاسخگویی سازمانی دارد.

کلیدواژه ها:

جو اخلاقی - پاسخگویی سازمانی - استرس شغلی

نویسندگان

فرحناز مشایخ

دکتری تخصصی علوم تربیتی-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کازرون- ایران

سمیه قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی- دانشگاه آزاد اسلامی کازرون- ایران