بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی ، آموزش تنظیم احساس هیجان و آموزش مهارت های حل مساله بر خلاقیت هیجانی کودکان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 101

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_094

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی ، آموزش تنظیم احساس هیجان و آموزش مهارت های حل مساله بر خلاقیت هیجانی کودکان شهر قم صورت پذیرفت .. تعداد کودکان پسرانه ۲۱۲ نفر و دخترانه ۲۱۰ نفر است . طرح پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری دو ماهه بود. گروه های آزمایش مداخلات درمانی مربوطه را در طی ۳ ماه به صورت هفته ای یک جلسه ۹۰ دقیقه ای دریافت نمودند. این در حالی است که گروه کنترل این مداخلات روان شناختی را در طول پژوهش دریافت نکرد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج داده های خام، تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش توسط نرم افزار SPSS ویرایش ۲۳ با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیل واریانس با طرح با اندازه گیری مکرر صورت گرفت . نتایج نشان داد که روش های درمان ذهن آگاهی ، آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارت های حل مساله بر خلاقیت شناختی و هیجانی کودکان تاثیر معنادار دارند. براساس نتایج پژوهش حاضر می توان از درمان ذهن آگاهی ، آموزش تنظیم هیجان، آموزش مهارت های حل مساله در جهت بهبود خلاقیت شناختی و هیجانی کودکان استفاده کرد.

کلیدواژه ها:

درمان ذهن آگاهی ، آموزش تنظیم هیجان ، آموزش مهارت های حل مساله ، خلاقیت شناختی و هیجانی

نویسندگان

رقیه بهشتی فر

فارغ التحصیل/آموزگار مدرسه