طراحی پرسشنامه نقش الگوهای مرجع دینی در ارتباط با رضایتمندی زناشویی و رضایتمندی شغلی کارکنان متاهل شاغل در ستاد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 22

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_086

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

چکیده مقاله:

الگوهای مرجع که به عنوان راهنمای رفتار افراد عمل می کنند می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دهی به رفتار افراد تاثیر بگذارند. با توجه به اینکه تا کنون پرسشنامه ای استاندارد برای بررسی نقش الگوهای مرجع دینی طراحی نشده است ، درتحقیق حاضر قصد بر این است تا با بررسی کارکنان متاهل شاغل در ستاد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، بتوانیم در این ارتباط یک پرسشنامه مناسب با پایایی قوی طراحی کنیم . روش این پژوهش از نوع همبستگی است . جامعه آماری پژوهش ، شامل همه شاغلین زن و مرد متاهل در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سال ۱۴۰۱ می باشد. حجم نمونه ۸۹ نفر است که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته است . که بصورت چاپ شده در اختیار کارکنان قرار گرفت . و روش آماری مورد استفاده، روش رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS می باشد. روش و ابزار گرد آوری اطلاعات، استفاده از روش میدانی و ابزار پرسشنامه می باشد. قلمرو موضوعی ، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی به ترتیب عبارتند از همه کارکنان متاهل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب واقع در شهرستان اهواز و بهار سال ۱۴۰۱ می باشند. همچنین جامعه مورد مطالعه همه شاغلین زن و مرد متاهل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و حجم نمونه ، ۸۹ نفر می باشند. با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه طراحی شده ۹۶۵.۰ بدست آمد که نشان دهنده پایایی قوی پرسشنامه طراحی شده می باشد. بنابراین پرسشنامه محقق ساخته مذکور استاندارد و قابل استناد در سایر پژوهشها می باشد.

نویسندگان

مسعود توکل دوانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا، دانشگاه پیام نور مرکز اهواز، اهواز، ایران

ابوالقاسم رشیدپور

دکترای الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی، استادیار دانشگاه پیام نور مرکز اهواز، اهواز، ایران

کریم سواری

دکترای روانشناسی، استادیار دانشگاه پیام نور مرکز اهواز، اهواز، ایران