بررسی اثر بخشی گذارندن دوره های آموزشی بر آگاهی نگرش و عملکرد معلمان در شناسایی رفتارهای پرخطر دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر مهاباد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 46

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_045

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به جهت بررسی تاثیر اثر مداخله ای معلمان برای از جام فعالیت های پیشگیرانه از رفتار های پر خطر دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه به صورت نیمه تجربی از جام شد. جامعه آماری آن را کلیه معلمان تربیتی شاغل در دبیرستانهای دولتی شهر مهاباد در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تشکیل می داد ند (۱۳۸ نفر از روی جدول مورگان حجم نمونه آماری ۱۰۳ نفر بود که به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و به صورت تصادفی بدست آمد از بین ۱۰۳ نفر تنها ۳۰ نفر به ادامه همکاری تمایل داشتند. سپس این ۳۰ نفر به دو گروه ۱۵ نفره تقسیم شده و گروه گواه و آزمایش را تشکیل دادند گروه آزمایش برای بررسی اثر مداخله ای دوره های آموزشی دو روزه را با فاصله سه هفته گذراند ند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی به روش آلفای کرنباخ بیشتر از ۰/۷ بدست آمد برای آنالیز داده های پژوهش از آزمون های آماری کووار یانس استفاده شد. نتایج نشان داد که برگزاری دوره های آموزشی تاثیری زیادی در میزان آگاهی، نگرش و عملکرد معلمین در شناسایی رفتارهای پرخطر داشت.

نویسندگان

امیر الیاسی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد تبریز

میلاد مقصودی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران