بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی شغلی کارکنان شهرداری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EINB06_006

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

یکی از تغییرات مهم در اواخر قرن بیستم، ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم پیشرفت در جوامع امروزی است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی شغلی کارکنان شاغل در شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، توصیفی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران است که ۲۷۴ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که به کارگیری فناوری اطلاعات میتواند موجب احساس شایستگی، بهبود کیفیت عملکرد، افزایش توان تصمیم گیری، افزایش خودکنترلی، کاهش استرس شغلی و افزایش توانمندی شغلی کارکنان شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران گردد. نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطه بین استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بر توانمندی شغلی کارکنان است.

کلیدواژه ها:

فناوری اطلاعات ، توانمندی شغلی ، شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران

نویسندگان

بهروز جباری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی مهر البرز، تهران، ایران