بررسی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر ارتباط بین عامل رفتاری اطمینان بیش از حد مدیران و مدیریت سود

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENSANI01_098

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، تاثیر ساختار هیئت مدیره بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران بر مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو تعداد ۱۱۷ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها ،نیز از مدل رگرسیون چند متغیره و الگوی دادههای تابلویی استفاده شده است از معیار اندازه هیئت مدیره و تعداد اعضای غیر موظف در هیئت مدیره به عنوان ساختار هیئت مدیره استفاده و نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین بیش اعتمادی مدیران بر مدیریت سود است. همچنین این نتیجه حاصل شد که ساختار هیئت مدیره بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و مدیریت سود اثرتعدیل گری دارد.

کلیدواژه ها:

ساختار هیئت مدیره ، اطمینان بیش از حد مدیران ، مد یریت سو د

نویسندگان

ندا مظاهری

کارشناسی ارشد حسابداری

مرضیه قلی زاده

کارشناسی ارشد حسابداری و عضو انجمن حسابداری ایران