اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش شاخص های روانشناختینگرانی، استرس ادراک شده، دشواری در تنظیم هیجان بیماران دیابتی نوعII

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENSANI01_017

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری بر کاهش شاخص های روانشناختی (نگرانی ، استرس ادراک شده، دشواری در تنظیم هیجان) بیماران دیابتی نوع ۲ بود. گروه نمونه از ۳۰ زن در محدوده سنی ۶۰ - ۳۰ سال، مبتلا به دیابت نوع ۲ تشکیل می شد. این افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (۱۵ زن) و کنترل (۱۵ زن) قرار گرفتند. گروه آزمایش ۱۰ جلسه آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری را دریافت کردند، اما گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با پرسشنامه نگرانی (PSWQ)، پرسشنامه استرس ادراک شده (۱۴(PSS- و پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان (DERS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. هر دو پرسشنامه از روایی و اعتبار بالایی برخوردارند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری در کاهش نگرانی ، استرس ادراک شده و دشواری در تنظیم هیجان زنان دیابتی نوع ۲ موثر است . بنابراین می توان گفت مدیریت استرس می تواند به عنوان بخشی از مراقبت جامع دیابت سودمند باشد و برخی از مشکلات روانشناختی بیماران دیابتی را کاهش دهد و به حداقل برساند.

کلیدواژه ها:

مدیریت استرس ، شیوه شناختی - رفتاری ، نگرانی ، استرس ادراک شده ، دشواری در تنظیم هیجان ، دیابتی نوع II

نویسندگان

مائده وفائی نژاد

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری