بررسی کارکرد های سیستم های اطلاعات حسابداری در صحت پیش بینی سود آوری شرکت های کوچک و متوسط صنایع سلولزی در شهرک های صنعتی استان تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_172

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی کارکرد های سیستم های اطلاعات حسابداری در صحت پیش بینی سود آوری شرکت های کوچک و متوسط صنایع سلولزی در شهرک های صنعتی استان تهران شکل گرفته است؛ تحقیق حاضر ازنظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و همبستگی ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه صاحبان مشاغل کوچک و متوسط سلولزی مورد تایید سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ( isipo.ir .WWW ) که از سیستم های اطلاعات حسابداری استفاده میکنند میباشند؛ با توجه به اینکه حجم جامعه آماری نامعین میباشد؛ حجم نمونه تعداد ۳۸۴ نفر (نمونه جامعه نامحدود) و روش نمونه گیری تصادفی ساده مورداستفاده قرار گرفت. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. محقق؛ داده های به دست آمده از پرسشنامه را پس از استخراج و طبقه بندی از طریق نرم افزار اسمارت پی آل اس مورد تجزیه تحلیل قرار داده است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که پشتیبانی عملیات سیستم اطلاعات حسابداری مورد استفاده صاحبان مشاغل کوچک و متوسط سلولزی بر پیش بینی سودآوری تاثیر معناداری دارد، پشتیبانی دانش سیستم اطلاعات حسابداری مورد استفاده صاحبان مشاغل کوچک و متوسط سلولزی بر پیش بینی سودآوری تاثیر معناداری دارد و در نهایت مشخص شد که پشتیبانی نظارتی سیستم اطلاعات مورد استفاده صاحبان مشاغل کوچک و متوسط سلولزی بر پیش بینی سودآوری تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

کارکرد های سیستم های اطلاعات حسابداری ، پیش بینی سود آوری شرکت های کوچک و متوسط ، صنایع سلولزی

نویسندگان

شادی آزادبر

کارشناس ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی کار قزوین

فرزین رضایی

مدیر گروه حسابداری موسسه آموزش عالی کار قزوین